Starta företag med fokus på bra företagskultur, tips

När man startar ett nytt företag är det viktigt att man skapar en bra företagskultur. Detta är emellertid en komplicerad uppgift som många företagare går bet på. Fler företagare borde därför anlita extern hjälp för att få hjälp i denna del.

En avgörande faktor för om ett nystartat företag kommer att bli framgångsrikt är dess företagskultur. Det har ingen betydelse hur bra produkter eller tjänster ett företag har – finns det inte en bra företagskultur kommer företaget inte att lyckas, åtminstone inte i ett längre perspektiv. Det är därför viktigt att du som företagare redan från första dagen lägger ner de resurser som behövs för att skapa en god och positiv företagskultur.

Har inte du själv eller någon av dina anställda den kompetens som krävs, kan det vara en mycket god idé att boka coaching företag och att anlita en extern coach för att få hjälp. Att anlita en coach kan visa sig vara en av de bästa investeringar som företaget någonsin kommer att göra.

Vad är företagskultur?

Business,People,Walking,And,Talking,In,A,Modern,Company,Office.Det har skrivits hyllmeter om vad företagskultur är för något, och framförallt vad som är bra respektive dålig företagskultur. Förenklat kan företagskultur definieras som de värderingar som finns på en arbetsplats och hur medarbetarna uppträder och agerar, såväl internt som gentemot företagets kunder och samarbetspartners.

Företagskulturen är ett resultat av många olika faktorer. Företagets ledning kan ge direktiv om värderingar och hur personalen ska agera men detta är inte något som i sig bestämmer hur företagskulturen är. Hur medarbetarna beter sig i olika situationer är avgörande och beror tillstor del beror på vilka personer som är verksamma inom företaget, hur man väljer att motivera personalen, samt sist men inte minst – hur personer i ledande positioner agerar.

Fördelar med att anlita en extern coach

Genom att anlita en extern coach är det möjligt för dig att få professionell hjälp med att skapa en god kultur på ditt företag. En bra och erfaren coach kan vara skillnaden mellan succé och fiasko. . Lyckas du skapa en bra företagskultur har du helt andra förutsättningar för att skapa ett framgångsrikt företag.

En coach kan finnas tillgänglig som resurs och användas vid behov. En betydligt vanligare, och i de flesta fall en bättre, lösning är om coachen löpande arbetar med chefer och andra personer som har ledande befattningar i företaget. Genom att dessa personer får ständig feedback, och även får tillgång till ett bollplank i praktiska frågor, skapas helt andra förutsättningar för att skapa en bra företagskultur.

Vad är en bra företagskultur?

Green,Business,Eco,Company,Partners,Holding,Plant,Together,Trust,MissionDet finns inte någon enhetlig definition på vad som är en bra företagskultur. Detta varierar från företag till företag och är beroende av en rad olika faktorer. Emellertid finns det ett antal gemensamma nämnare för företag med en bra företagskultur. Som exempel kan nämnas att dessa företag ofta har en platt organisation, en mycket god intern kommunikation, och erbjuder omfattande möjligheter till vidareutbildning för all personal inom företaget. Enkelt förklarat är det viktigt att hela personalen känner att de har inflytande och är delaktiga i företagets utveckling.